Vaše podjetje je z nami v varnih rokah

Uspeh vašega podjetja v veliki meri določa eno: človeški faktor – vaši zaposleni. Ideje, motivacija in energija, na kratko: mehke veščine vaših zaposlenih predstavljajo ogromen potencial za ekonomsko rast vašega podjetja! Če učinkovito investirate v razvoj vaših zaposlenih, njihova usposabljanja in motivacijo, se vam bo to obrestovalo na mnoge načine. Da bi potencial vaših zaposlenih v celoti izkoristili, je potrebno redno ocenjevanje in neprestan razvoj. Za vas imamo primeren instrument: DNLA – The Discovery of Natural Latent Abilities.

DNLA za razliko od drugih testiranj ne meri vaše »osebnosti« in pri vas ne ugotavlja tipičnih značajskih lastnosti. Zasnovan je tako, da prepozna vrzeli in neujemanja med vašimi dejanskimi reakcijami v delovnem okolju in želenim vedenjem (ki je lahko določeno s korporativno kulturo).

Detaljno o DNLA

DNLA programe uporabljamo pri zaposlovanju novih kandidatov, pri napredovanjih in nadaljnem razvoju zaposlenih, timov in vodij.

Z DNLA izdelamo nabor ustreznih analiz, poročil, razvojnih načrtov in coaching programov, pridobimo seznam primernih seminarjev, strukturiran intervju za zaposlenega in poročila s priporočili za vsakega zaposlenega posebej.

Sistemi ne nadomeščajo kadrovskih strokovnjakov, ampak jim nudijo podporo pri njihovih vsakdanjih odločitvah.

Za razliko od ostalih testov in metod merjenja (metoda papir in svinčnik ali druge računalniško podprte metode) nas DNLA oskrbi z vsemi dokumenti, ki so potrebni za stalen razvoj kadrov. DNLA programi v celoti poskrbijo za analize, razvojne načrte, coaching pripravo, izdelavo poročil in varnost osebnih podatkov.

Z DNLA orodji lahko ugotavljamo potencial zaposlenih na vseh poslovnih nivojih.

DNLA Vodstvene kompetence meri vodstvene potenciale posameznika na 25 faktorjih, razdeljenih v tri glavna področja (vodstvene lastnosti, sodelovanje in soglasje ter podjetniška mentaliteta).

DNLA Prodajne kompetence preverja šest ključnih faktorjev (kompetenc) znotraj prodajnega procesa, DNLA Socialne kompetence pa 17 faktorjev razvitosti socialnih kompetenc.

Poleg tega lahko z DNLA orodji merimo tudi organizacijsko klimo – Zavzetost in Učinkovitost timov.
Z izborom kombinacij orodij lahko pokrivamo merjenje potenciala za celotno strukturo posamezne organizacije.

Nastavitve ocenjevanja na več nivojih omogočajo natančno definicijo zahtev, kot ustrezajo vaši organizaciji.

DNLA sistemi so uspešno prestali preizkus za certifikat DIN 33430.

S pridobitvijo tega standarda smo se zavezali k temu, da vse postopke izvajamo po njegovih določilih. Ta standard nam pomaga določiti lastna izhodišča in se izogniti napakam v nadaljnjem razvoju.
V skladu s pridobljenim certifikatom mora diagnostični instrument izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:

 1. Instrument mora biti objektiven, preverljiv in veljaven, meriti mora natanko tisto, kar želimo meriti.

 2. Instrument mora biti verodostojen oz. zanesljiv in mora zagotavljati, da rezultat ni preveč izpostavljen naključnim vplivom. Vrednosti preverljivosti in verodostojnosti morajo biti dokumentirane in dostopne vsakomur, ki pokaže zanimanje za to.
 3. Aplikacija instrumentov mora biti vključena v strukturirani celostni proces, za katerega jamčita pravilna uporaba instrumentov in kakovost aplikacije.
 4. Rezultate postopka morajo osebe, ki so za to usposobljene, izčrpno in strokovno pojasniti. Udeleženci morajo imeti možnost, da jim neposredno po postopku merjenja ponudimo priložnost za ustrezno podporo, razvoj in izpopolnjevanje.

  Pri izpolnjevanju najvišjih kakovostnih standardov smo pozorni na naslednje:

 5. DNLA postopke izvajajo zgolj kvalificirani, usposobljeni strokovnjaki, ki imajo za to tudi ustrezno licenco.
 6. DNLA postopki ne smejo temeljiti na zastarelih merilih za ocenjevanje. Biti morajo dinamični in se neprestano razvijati glede na smernice poslovanja, zato redno interno merimo in evalviramo program in pri tem uporabimo primerljive podatke, ki jih osvežujemo v vsakem četrtletju leta.
 7. DNLA postopke redno preverjajo zunanji strokovnjaki, ki na koncu podajo tudi svoje izvedensko mnenje.

  Sistem zazna neposreden odziv in primerja rezultate z najboljšimi v Evropi na primerljivem delovnem mestu. Natančno nam prikaže, katere faktorje moramo razvijati pri vsakem posamezniku in kako bo to vplivalo na razvoj ostalih. Ocenjevanje ustreza znanstvenemu standardu, ki zahteva najmanj 10 vprašanj za oceno faktorja. Če testiranec ne poda dovolj odgovorov, DNLA sistem ne oceni faktorja, saj ocena v takem primeru ne bi bila veljavna.

Posebnost in kvaliteta sistema je v tem, da meri neposreden odziv na delovne okoliščine na delovnem mestu in rezultate primerja z najboljšimi v Evropi na primerljivem delovnem mestu.

Natančno nam prikaže, katere faktorje moramo razvijati pri vsakem posamezniku in kako bo to vplivalo na razvoj ostalih.

Ustreza znanstvenemu standardu, ki zahteva najmanj 10 vprašanj za oceno faktorja. Če testiranec ne poda dovolj odgovorov, DNLA sistem ne oceni faktorja, saj ocena v takem primeru ne bi bila veljavna.

Pri svojem delu smo zavezani k odgovornemu ravnanju z vašimi osebnimi podatki. Podatki, ki se nanašajo na osebe, bodo obravnavani, obdelani in uporabljeni s strogim upoštevanjem nacionalnih in evropskih predpisov o zaščiti podatkov. Vsi podatki se po končanem odgovarjanju na vprašalnike nemudoma zakodirajo in nihče več nima vpogleda v odgovore zaposlenega.

Ocenjevanje lahko opravljajo zgolj licencirani uporabniki preko posebne ocenjevalne programske opreme, DNLA Masterprograma, ki je pred zlorabami nepooblaščenih oseb zaščiten z dostopnimi kodami.

 1. Med treningom se izvajajo vaje v parih, skupinah ali individualno.
 2. Udeleženci si morajo med treningom beležiti, kaj od vsebine bodo drugače počeli takoj dan po treningu.
 3. Na koncu treninga je test, ki se ocenjuje. Ocene so javne. Test je namenjen preverjanju poznavanja tematike treninga in dodatna spodbuda k aktivnejšemu sodelovanju/pomnjenju.
 4. Po treningu vsak nadrejeni prejme zaveze svojih podrejenih, ki jih lahko preverja v njihovi praksi.
 5. Dan po treningu prejmejo udeleženci fotozapisnik treninga, ki vsebuje:- vsebinske ppt, ki smo jih obdelali na treningu

  – vse gradivo, ki so ga naredili v parih ali skupinah

  – zaveze vseh udeležencev, kaj bodo spremenili v svojem prodajnem pristopu

  – navodila za domače naloge

 6. Vsak udeleženec ima po treningu domačo nalogo, ki zahteva od njega, da vsebino treninga uporabi v praksi. Izvajanje domače naloge pa preverja njegov nadrejeni. Za izvedbo imajo praviloma 14 dni časa.

DNLA testi za merjenje kompetenc so vedno aktualni!

DNLA testi temeljijo na preverjanju poklicnih faktorjev uspešnosti in združujejo dognanja iz delovne psihologije z aktualnimi zahtevami na delovnih mestih.

Zaradi teh značilnosti jih lahko neposredno vključimo v predloge rešitve in praktične načrte delovanja. DNLA sisteme neprestano razvijajo, najnovejša spoznanja in podatki se kontinuirano vgrajujejo.

Primerljivi podatki, ki so uporabljeni za »benchmark«, se posodobijo vsako četrtletje, pri čemer se podatki prejšnjih četrtletij (na podlagi petletnih katalogov primerljivih podatkov) nadomestijo z najnovejšimi.

Merjenja so torej vedno aktualna in naravnana na vsakokratne zahteve znanosti in podjetij. Trendi in spremembe se upoštevajo, ne da bi se zaradi tega v sistemu izgubila kontinuiteta in primerljivost podatkov.

DNLA sistem je torej »razvijajoči se sistem«, ne pa nekaj statičnega. Kot merilo za ocenjevanje (zunanji kriterij za merjenja) se uporabljajo odgovori in podatki uspešnih zaposlenih v obravnavani delovni situaciji.

Veljavnost in zanesljivost posameznih instrumentov redno preizkušamo z zunanjimi študijami in jih ne uporabljamo ločeno. Instrumenti so vpeti v natančno pripravljen proces, ki ob koncu zagotavlja koristi za vsakega udeleženca posebej. Kakovost izvajanja garantirajo usposobljeni strokovnjaki, ki so za izvajanje pridobili licenco.